comment bloquer mon forfait free a 2 euros

comment bloquer mon forfait free a 2 euros

Restituties worden uitgevoerd via de betalingsmethode die U hebt gebruikt voor Uw aankoop, tenzij anders overeengekomen. Algemene bepalingen : Om abonnementen die via de Diensten worden aangeboden te kunnen kopen en gebruiken, moet U minimaal achttien 18 jaar oud zijn of de minimumleeftijd voor meerderjarigheid hebben bereikt die van toepassing is in het rechtsgebied waar U woont.

Voor elk Productabonnement dat U via de Diensten bestelt, gaat U akkoord met de betaling van het tarief dat in de App wordt vermeld met inbegrip van btw en toeslagen op het moment dat U zich abonneert. Lime zal de abonnementsprijs automatisch incasseren via Uw Kaart of andere betalingsmethode die tijdens het registratieproces is opgegeven. We kunnen diverse abonnementen aanbieden, waaronder speciale promotieabonnementen en lidmaatschappen met afwijkende voorwaarden en beperkingen.

Voorwaarden die wezenlijk afwijken van de voorwaarden in deze Overeenkomst worden ter acceptatie aan U voorgelegd wanneer U zich registreert of in andere mededelingen aan U.

Sommige promotieabonnementen kunnen door derden worden aangeboden, in combinatie met hun eigen producten en diensten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en diensten van dergelijke derden. Uw abonnement blijft volledig van kracht gedurende de abonnementsperiode die U specifiek hebt gekozen of gedurende een maand en wordt automatisch verlengd totdat U het annuleert de 'Abonnementsperiode'.

Door bij inschrijving Uw betalingsmethode op te geven, stemt U in met de betaling van een abonnementsvergoeding en alle eventuele belastingen en servicekosten, gezamenlijk de 'Vergoeding' genoemd.

Wijziging van de Vergoeding : Lime behoudt zich het recht voor om de Vergoeding op elk moment te wijzigen. In dit geval wordt U ruim van tevoren op de hoogte gesteld. Bij een prijswijziging vermeldt Lime de nieuwe prijzen op de Diensten en wordt U van tevoren op de hoogte gesteld middels een e-mail naar het e-mailadres dat U voor Uw account hebt opgegeven. U gaat ermee akkoord dat Wij onze prijzen en de details van uw abonnementen kunnen wijzigen door dit via elektronische communicatie aan u mee te delen.

Als U een prijs- of abonnementswijziging die Wij hebben doorgevoerd, niet accepteert, kunt U Uw abonnement annuleren voordat de wijzigingen in werking treden, zoals hieronder uitgelegd. In dit geval wordt het voorschot dat U al hebt betaald naar rato aan U terugbetaald, op basis van het niet-verstreken deel van de dan geldende Abonnementsperiode.

Opzegging van Uw abonnement : U hebt het recht om Uw abonnement op elk moment op te zeggen middels een kennisgeving aan Lime. U ontvangt geen restitutie of tegoed voor gedeeltelijke maanden. Dit zijn bijvoorbeeld tegoeden en andere gegevens en analyses die tijdens Uw Abonnementsperiode zichtbaar waren. Er wordt dan niets meer bij U in rekening gebracht voor het gebruik van het abonnement. Let op: wanneer U zich aanmeldt voor een gratis proefabonnement, bent U verplicht Uw Kaartnummer op te geven en zal Lime controleren of Uw Kaart geldig is.

Wanneer we Uw Kaart verwerken, kunnen sommige creditcardmaatschappijen Uw rekening tijdelijk blokkeren voor Uw eerste betaling. Neem contact op met Uw Kaartmaatschappij als U vragen hebt. Let op: we bieden geen prijsbescherming of restitutie bij prijsdalingen of andere kortingsacties. Zodra Uw gratis proefabonnement afloopt en Uw betaalde abonnement begint, wordt Uw abonnement automatisch verlengd en brengen wij voor elke verlenging een bedrag in rekening totdat U Uw abonnement opzegt.

Hierboven vindt u de instructies voor het opzeggen van Uw abonnement. Let op: U ontvangt geen bericht dat Uw gratis proefperiode is afgelopen of dat Uw betaalde abonnement is begonnen.

Producten en Diensten die via de diensten worden getoond, zijn mogelijk niet altijd beschikbaar in het gebied waar U woont en kunnen op elk moment worden vervangen of stopgezet. Lime behoudt zich het recht voor om zijn prijzen en factureringsmethoden voor diensten op elk moment te wijzigen, onder voorbehoud van Uw opzeggingsrechten beschreven in punt 4. Accountregistratie en veiligheid : U begrijpt dat U een account moet aanmaken om toegang te krijgen tot de Diensten.

U belooft: a waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over Uzelf te verstrekken op de registratie- of inschrijvingspagina van de Diensten deze informatie wordt aangeduid als de 'Registratiegegevens' en b de Registratiegegevens bij te houden en onverwijld bij te werken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en geheimhouding van Uw wachtwoord en account.

Verder bent U volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op Uw account plaatsvinden. U mag Uw accountgegevens of Uw gebruikersnaam en wachtwoord niet delen met derden of een derde toestaan Uw accountgegevens te gebruiken om op de Diensten in te loggen. U belooft Ons onmiddellijk op de hoogte te zullen stellen van elk ongeoorloofd gebruik van Uw account en van andere veiligheidsinbreuken waarvan U kennisneemt.

U hebt de verantwoordelijkheid om de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te treffen die het beste passen bij Uw situatie en Uw beoogd gebruik van de Diensten. Let op: iedereen die Uw persoonsgegevens kan opgeven, heeft toegang tot Uw account. U moet dus redelijke maatregelen treffen om deze informatie te beschermen. Beperkte aansprakelijkheid : Niets in deze voorwaarden beperkt Onze aansprakelijkheid jegens U of sluit Onze aansprakelijkheid jegens U uit:.

De hierboven beschreven maatregelen zijn niet limitatief en we kunnen elke andere actie ondernemen die wij gepast achten. De persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt, worden in een dossier bewaard door Lime, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens.

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers door Lime is te vinden in ons Privacybeleid. Beperkte beschikbaarheid van de Diensten : Lime spant zich naar beste vermogen in om de Diensten dagen per jaar ter beschikking te stellen, maar Wij garanderen niet dat de Diensten altijd beschikbaar zullen zijn, aangezien overmacht en andere omstandigheden Lime kunnen verhinderen de Diensten aan te bieden. De toegang tot de Diensten is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van Producten.

Lime geeft geen verklaringen of garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van Diensten of Producten op welk moment ook. U gaat ermee akkoord dat Lime U op elk moment kan vragen een Product terug te brengen. Alle elementen van de Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, het algemeen ontwerp en de Inhoud, zijn beschermd door auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten.

De Diensten mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Behalve voor zover toegestaan door de auteursrechtwetgeving, moet U toestemming vragen voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op de Diensten beschikbaar is, hergebruikt. U moet zich houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, richtlijnen, verordeningen en voorschriften met betrekking tot Uw gebruik van de Diensten.

Het is verboden om auteursrecht-, merk- en andere eigendomsvermeldingen te verwijderen van materiaal dat op de Diensten te vinden is. U mag de naam van Lime niet gebruiken, noch enig taalgebruik of afbeeldingen of symbolen gebruiken die, naar het oordeel van Lime, impliceren dat Lime goedkeuring zou geven voor i schriftelijke of mondelinge advertenties of presentaties, of ii brochures, nieuwsbrieven, boeken of andere schriftelijke materialen van welke aard ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beleid betreffende gevraagde inzendingen : Wanneer Lime uitdrukkelijk heeft gevraagd om inzendingen of commentaar, moedigt Lime U aan om inhoud zoals opmerkingen bij blogposts, deelname aan community's, tips enz. Gebruiksinzendingen blijven het intellectueel eigendom van de individuele gebruiker. Alle Gebruikersinzendingen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en Lime is niet verplicht om welke informatie ook die aanwezig is in een Gebruikersinzending, in welke vorm ook, geheim te houden.

Ongepaste Gebruikersinzendingen : Lime moedigt geen Gebruikersinzendingen aan die voortvloeien uit een activiteit die: i risico op schade, verlies, lichamelijk of geestelijk letsel, emotionele problemen, overlijden, invaliditeit, misvorming of lichamelijke of geestelijke ziekte bij U, enige andere persoon of een dier kan veroorzaken; ii risico op enig ander verlies of enige andere schade aan een persoon of eigendom kan veroorzaken; of iii een misdrijf of onrechtmatige daad kan zijn.

U verklaart dat U geen van de voornoemde activiteiten hebt uitgeoefend of zult uitoefenen in verband met het ontwikkelen van Uw Gebruikersinzending. Lime zal de Gebruikersinzending weigeren wanneer Lime geheel naar eigen goeddunken meent dat dergelijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Als Lime door U wordt gewezen op een inzending die naar verluidt een bepaling van deze Overeenkomst schendt, behoudt Lime zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken te bepalen of er sprake is van een schending en een dergelijke inzending op elk moment en zonder kennisgeving van de Diensten te verwijderen.

Ongepast materiaal : Het is U verboden de Diensten te gebruiken om onwettig, onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of blasfemisch materiaal te plaatsen of verzenden, of enig materiaal dat de intellectuele eigendom van een derde schendt of misbruikt, of materiaal dat gedrag zou aanmoedigen dat als een misdrijf zou worden beschouwd of anderszins in strijd zou zijn met een wet.

Verder stemt U ermee in dat deze Overeenkomst het verzenden of plaatsen van ongevraagde advertenties of 'spam' op of via de Diensten uitdrukkelijk verbiedt. In aanvulling op de verhaalsmogelijkheden waarover Wij bij wet of in billijkheid beschikken, kunnen Wij, als Wij naar eigen goeddunken vaststellen dat U de voornoemde bepalingen of eventueel toepasselijke regels of beleid waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, hebt overtreden of waarschijnlijk zult overtreden, alle maatregelen treffen die Wij nodig achten om de overtreding te bestrijden of voorkomen.

Wij zullen volledige medewerking verlenen wanneer een wetshandhavingsdienst, rechterlijke beslissing of dagvaarding ons verzoekt of opdraagt de identiteit van personen die dergelijke materialen plaatsen vrij te geven. Toegang en verstoring : U verklaart dat U zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen robots , spiders , scrapers of andere geautomatiseerde middelen zult gebruiken om toegang tot de Diensten te krijgen, ongeacht het doel.

Daarnaast belooft U dat U het volgende zult nalaten: i activiteiten ondernemen die, geheel naar goeddunken van Lime, een onredelijke of disproportioneel grote belasting van onze infrastructuur veroorzaken of kunnen veroorzaken; ii de werking van de website of activiteiten die op de Diensten worden verricht, verstoren of proberen te verstoren; of iii maatregelen omzeilen die Wij kunnen toepassen om de toegang tot de Diensten te verhinderen of beperken.

Recht om Inhoud te verwijderen : Behalve voor zover beschreven in ons Privacybeleid, zullen Wij de inhoud van Uw e-mails en Inhoud die op de Diensten wordt geplaatst niet monitoren, bewerken of vrijgeven, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een normaal onderhoud van de Diensten en hun systemen of tenzij Wij hiertoe genoodzaakt zijn op grond van een wet of er te goeder trouw van overtuigd zijn dat deze maatregel nodig is om: 1 Ons te houden aan de wet of een gerechtelijke procedure die wordt gevoerd tegen Lime of de Diensten, 2 de rechten of eigendommen van Lime, de Diensten of de gebruikers van de Diensten te beschermen en verdedigen, of 3 in een noodgeval op te treden om de persoonlijke veiligheid van Onze gebruikers, de Diensten of het publiek te beschermen.

Gebruikers blijven volledig verantwoordelijk voor de inhoud van hun berichten en Lime heeft geen enkele verplichting om dergelijke inhoud vooraf te screenen. Wij hebben echter geheel naar eigen goeddunken het recht om materiaal dat naar de Diensten wordt verzonden of op de Diensten wordt geplaatst te bewerken, verwijderen of de plaatsing ervan te weigeren, op elk moment en zonder kennisgeving.

Zonder beperking van het voorgaande hebben Wij het recht om materiaal dat volgens Ons in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst of anderszins verwerpelijk is, te verwijderen.

Bovendien hebben Wij het recht om gebruikers die zich niet houden aan enige bepaling van deze Overeenkomst de toegang tot de Diensten of enig deel ervan te ontzeggen. Door gebruikers gepubliceerde Inhoud : De door gebruikers gepubliceerde Inhoud en Gebruikersinzendingen zijn geen weerspiegeling van de mening van Lime, noch van enige persoon die aan Lime verbonden is en Wij controleren deze Inhoud niet.

U mag nooit beweren of suggereren, direct of indirect, dat Lime door een gebruiker gepubliceerde Inhoud goedkeurt. Lime staat niet in voor de juistheid en geloofwaardigheid van door gebruikers gepubliceerde Inhoud over Onze Diensten of in Gebruiksinzendingen die via onze Diensten worden gepubliceerd, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor activiteiten die U onderneemt als gevolg van het raadplegen van dergelijke door gebruikers gepubliceerde Inhoud of Gebruikersinzendingen.

Door Uw gebruik van de Diensten kunt U worden blootgesteld aan Inhoud die U mogelijk aanstootgevend, verwerpelijk, schadelijk, onjuist of misleidend vindt. Er bestaat ook een risico dat U te maken krijgt met minderjarigen, mensen die onder valse voorwendselen handelen, internationale handelskwesties en buitenlandse personen.

Al deze koppelingen worden uitsluitend voor Uw gemak aangeboden. Als U deze koppelingen gebruikt, verlaat U de Diensten. Noch Wij, noch enige van Onze gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud, materialen of andere informatie die aanwezig zijn op of toegankelijk zijn vanaf enige andere website.

Noch Wij, noch enige van Onze gelieerde ondernemingen onderschrijven, garanderen of doen verklaringen of garanties ten aanzien van enige andere website of ten aanzien van enige inhoud, materialen of andere informatie die aanwezig zijn op, of toegankelijk zijn vanaf enige andere website, of de resultaten van het gebruik van andere websites.

Als U besluit andere websites te raadplegen die via een koppeling in verbinding staan met de Diensten, doet U dit geheel op eigen risico. Transactiepartners : Soms werken Wij samen met andere ondernemingen om hun diensten tegelijk met Onze Diensten te promoten.

In dit geval handelt U rechtstreeks met de andere partij. Op de betreffende pagina's of locaties is het merk van de transactiepartner duidelijk zichtbaar en zijn de overeenkomsten van de transactiepartner te raadplegen.

Wanneer U deze partnerpagina's gebruikt, bent U gebonden aan de partnerovereenkomst en blijft U tegelijkertijd gebonden aan deze Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en de partnerovereenkomst heeft Onze Overeenkomst voorrang.

Verklaringen betreffende Gebruikersinzendingen : U verklaart en garandeert dat Uw Gebruikersinzendingen en alle elementen daarvan a volledig aan u toebehoren of uitsluitend door U worden beheerd, dat U voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gekregen van de rechtmatige eigenaar van de inhoud van Uw Gebruikersinzendingen of dat U anderszins wettelijk gerechtigd bent om alle daarin verleende rechten aan Lime over te dragen; en dat b het gebruik van Uw Gebruikersinzendingen door Lime zoals hierin beschreven of bedoeld geen inbreuk vormt of zal vormen op de auteursrechten, merkrechten, publiciteitsrechten of andere rechten van enige persoon of organisatie, noch in strijd is met enige wet, enig voorschrift of recht van welke aard ook of anderszins aanleiding zal geven tot een uitvoerbare vordering of aansprakelijkheid, met inbegrip van, zonder enige beperking, vanwege publiciteits- en privacyrechten of smaad.

Verder bent U volledig verantwoordelijk voor Uw eigen Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van deze inzendingen. Draadloze Functies : De Diensten kunnen bepaalde functies en diensten aanbieden die beschikbaar zijn op Uw draadloze Apparaat. Deze functies en diensten kunnen onder andere zijn: toegang tot de functies van de Diensten, het uploaden van inhoud op de Diensten, het ontvangen van berichten van de Diensten waaronder tekst- en sms-berichten en het downloaden van toepassingen op Uw draadloze Apparaat tezamen de 'Draadloze Functies' genoemd.

Voor het gebruik van de Draadloze Functies kan Uw provider kosten in rekening brengen, waaronder voor verzending van tekstberichten, datagebruik en andere kosten. Deze kosten kunnen verschijnen op Uw factuur voor gebruik van draadloze diensten of worden afgetrokken van Uw prepaidtegoed. Uw provider kan bepaalde Draadloze Functies verbieden of beperken, en bepaalde Draadloze Functies zijn mogelijk niet compatibel met Uw provider of uw draadloze Apparaat.

Ga bij Uw provider na welke abonnementen er beschikbaar zijn en hoeveel ze kosten. Neem contact op met Uw provider als U vragen over deze zaken hebt. Het is ten strengste verboden een mobiel nummer te registreren dat niet van U is. Uw deelname aan de Diensten is volledig vrijwillig.

Seriez-vous utilisateur d'un tel service? J aimerai aussi qu on arrete de m envoyer des mail comme quoi , mes factures sont impayees et que je dois envoyer mon no de ccp. Vous devez saisir votre identifiant avec votre souris. Sosh 50 Go Promo 9,99 euros. Partagez cet article. Cellcom Partner Pelephone. Ooredoo Viva Zain. Les points Gamekit dans votre boutique. Le mois des V-Bucks avec YouPass! Articles populaires.

Bandes prises en charge. Fofait 4 Freedom Mobile 4 Telus Rogers 4. Porto Rico. Optus Telstra 4 VHA. Claro Vivo. China Unicom. Orange Telefonica Vodafone. Elisa Telia. Orange SFR. Airtel Jio 4. Cellcom Partner Pelephone. Ooredoo Viva Zain. Celcom Comment bloquer mon forfait free a 2 euros. Telenor Telia. Ooredoo Vodafone. EE 4 O2 Vodafone. Singtel Starhub. Tele2 Telenor Telia Tre. Sunrise Swisscom. A1 Magenta. comment bloquer mon forfait free a 2 euros Rien de précis n'a encore filtré, mais Free devrait se contenter de deux ou trois forfaits, contre une trentaine chez Orange et SFR. Dont, à n'en. connecter». Mon compte Free Mobile: connexion à son espace abonné Bonjour comment bloquer le forfait appels 2 h de ma petite fille,qui sur 1 mois a réussi a appeler 7h13min?????? sur un abonnement à 2 euros. 2 oct. Comment retrouver son numéro de téléphone sur son mobile? Dans ce on peut avoir Bloquer sa carte SIM: impératif après un vol de portable Free! Assistance Free offres Mobiles: Messagerie Vocale Visuelle (MVV) Voir pourquoi et comment activer Javascript. puis lancez l'application Messagerie Vocale Visuelle (Free Mobile). MON OFFRE MOBILE · MON TÉLÉPHONE Freebox ( Go en 3G) avec mobile 4G/4G+ pour le Forfait Free et indiaecoadventures.com -​vers-la-martinique-la-guadeloupe-et-la-reunion-sont-ils-inclus-dans-mon-forfait .com/mobile/actualite/bouygues-forfait-4ggo-promoeuros-contrer-red-​free /actualite/deux-nouveautes-syma-mobile-4g-forfaits-nouveau-forfait-​bloque. com/forums/operateurs-iphone-ios/free-option-forfait-bloquer-thtml -​iphone-ios/besoin-d-avis-pour-choisir-mon-assurance-iphone-thtml /​operateurs-iphone-ios/comment-acheter-une-nano-puce-seule-thtml -​iphone-ios/nouvelle-option-pour-le-forfaiteuros-thtml yearly 2 offres: Le tout illimité pour 19,99 Euros par mois. LikeCommentShare J'ai aussi du faire intervenir mon banquier pour bloquer les prélèvements et comme FREE m'a obligé à J'avais beaucoup hésité à prendre un forfait FREE Mobile. Tutoriel Freebox Delta: comment télécharger les enregistrements TV et Le forfait Free Mobile 40 Go à 8,99€/mois à vie, joue les la Freebox Delta en deux mois, "un énorme succès" selon Xavier Niel. et RMC Découverte, Altice réclame plusieurs millions d'euros à Free. Perso je bloque vos pubs. Comment activer et passer des appels gratuitement sur WhatsApp Mon collègue Luis et moi-même avons testé ces appels. Lors de l'appel, WhatsApp ne vous "bloque" pas dans son application. petit calcul rapide: 6cts/min pour un appel whatsapp->mobile/fixe avec un forfait Freemobile à 2 euros. 0. Nous avons testé la Freebox Delta, la box Internet la plus évoluée du Mais la différence de puissance entre les deux modèles n'aurait de ses forfaits ADSL et mobiles, a bien augmenté sa gamme tarifaire. Nous sommes dans de la publicité mensongère le débit wifi n'est jamais la et mon télétravail. Hors forfait data en Espagne tenerife ave Sujets :. Partagez le sur :. Je ne savais pas…. Les forfaits Free mobile Les forfaits, l'offre, et les questions administratives. OK Freebox, les commandes vocales indispensables Qu'est-ce qu'une alarme secondaire? Et vous, savez-vous utiliser votre alarme secondaire? A propos de FreeMobileNews Nous contacter. Auteur du commentaire manquant. Fait avec en Alsace. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Savez-vous comment on peut faire sauter cette limite? Freenaute Mobile depuis le 22 janvier Il existe de nombreux hotspots Free , gratuits ou payants, en France. Tiens bon! comment bloquer mon forfait free a 2 euros